top of page
IMG_4162.jpg

EKOKOMPASSI:  Sertifioitu ympäristöjärjestelmä tukee konkreettisesti organisaation toiminnan kehittämistä

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti voidaan myöntää organisaatiolle, joka on asiantuntijamme ohjauksessa kartoittanut ympäristövaikutuksensa ja laatinut sen pohjalta ympäristöohjelman jota se toteuttaa.

10 KRITEERIÄ

1. Ympäristölainsäädäntö

Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.

 

2. Ympäristövastaava

Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö saa tarvittavan koulutuksen ympäristövastaavan tehtäviin Ekokompassin rakentamisprosessin aikana.

 

3. Ympäristövaikutusten arviointi

Organisaatio kartoittaa avullamme ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.

 

4. Ympäristölupaus

Organisaatio laatii ympäristölupauksen, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

 

5. Sisäinen koulutus

Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

 

6. Jätehuoltosuunnitelma

Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.

 

7. Vaaralliset jätteet

Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

 

8. Kemikaalit

Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.

 

9. Ympäristöohjelma

Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain.
Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle yritysvastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.

 

10. Ylläpito

Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

LAATUTONNI Q1000:

LAADUNKEHITTÄMISOHJELMA MATKAILUALAN YRITYKSILLE

Matkailualalle räätälöity ja kansainvälisiin laatupalkintokriteereihin pohjautuvasta Perho PROn Laatutonni Q1000 -laadunkehittämisohjelma ja siitä myönnettävä Laatutonni-diplomi luovat matkailualan yritykselle uskottavuutta myös kansainvälisillä markkinoilla.

Me suomalaiset pidämme itsestäänselvyytenä suomalaisen tuotteen ja palvelun korkeaa laatua. Pelkkä tuntuma ei kuitenkaan riitä kansainvälisillä markkinoilla.

Erinomaisen laatutason saavuttamiseksi tarvitaan henkilökunnan käyttöön sopivia laatutyökaluja ja yhteisiä tapoja tehdä asioita sekä taitoa kuunnella asiakasta.
Erilaiset tunnustukset ja diplomit ovat yksi tapa osoittaa, että toiminta vastaa annettuja asiakaslupauksia.

Laatuvalmennus

Käytännönläheisessä Laatutonni-valmennuksessa koulutetaan käyttämään erilaisia laadun kehittämisen työkaluja, joilla henkilöstösi voi itsenäisesti kehittää yrityksesi tuotteiden, palvelujen ja toiminnan laatua.

Itsearvioinnilla, joka jatkossa toimii yrityksesi sisäisen laatuauditoinnin työkaluna, tunnistetaan kehittämiskohteet ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrityksen oma palautteenkeruujärjestelmä on työväline laadun kehittymisen seurantaan ja siihen tärkeimpään: asiakkaan kuuntelemiseen yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Valmiit ja ketterät työpohjat helpottavat palautteen dokumentointia.

koivujalupiinit5.jpg
Ekokompassi-sertifikaatti Hotelli Nuuksi
bottom of page